all contents are posted by www.foreverloveTVB.blogspot.com

Tuesday, March 20, 2012

On Call 36 themesong [lyrics]

 Here are the pinyin lyrics...enjoy!! ^^

歌詞:連續劇 - TVB電視劇《On Call 36小時》主題曲
主唱:容祖兒

Lyrics to: 連續劇 - TVB drama 'The Hippocratic Crush' Theme Song
By: Joey Yung

作曲:鄧智偉


開首的一篇是某某出生
hoi sau dik yut peen see mau mau choot sung
媽媽給寶寶奉上這一生 頭一吻
ma ma kup bo bo foong seung jeh yut sung tau yut mun
開端之後或晴或暗
hoi doon jee hau waak ching waak ngum
怎麼走就像連續劇 也 欠缺安穩
jum moh jau jau jeung leen jook kek ya heem koot ngon wun

或者 於某集我可抬頭欣賞到你
wak jeh yoo mau jaap ngoh hoh toi tau yun seung do nei
或者 一轉念便要失去你
wak jeh yut joon neem been yiu sut hooi nei
或者 轉折漸太多 遺忘怎擁抱你
wak jeh joon jeet jeem tai doh wai mong jum yoong po nei
或者 擁緊偏已斷氣
wak jeh yoong gun peen yee doon hei

情人們一呼一吸相愛到底 結局或同樣
ching yun moon yut foo yut kup seung ngoi do dai geet gook wak toong yeung
仍想將你我這幕 演得更理想
ying seung jeung nei ngoh je mok yeen duk gung lei seung
能修補即管修補 不要再想 再一刻人便缺氧
nung sau bo jik goon sau bo but yiu joy seung hoy yut huk yun been koot yeung
熟悉的歌曲 等與你合唱
suk sik dik goh cook dung yoo nei hup cheung

新一章怎可是你我分開 
sun yut jeung jum hoh see nei ngoh fun hoi
可否改寫得像你我當初還相愛
hoh fau goi seh dut jeung nei ngoh dong choh waan seung ngoi
只可惜上集難逆轉 
jee hoh sik seung jaap naan yik joon
傷感的下集仍然未播 我會修改
seung gum dik ha jaap ying yeen mei boh ngoh wooi sau goi

如果 當晚沒有分神來緊張佈置
yoo gwoh dong maan moot yau fun sun loi gun jeung bo jee
如果 不必誤會再猜疑
yoo gwoh but been mm wooi joy chaii yee
如果 將對白說得平和 不加諷刺
yoo gwoh jeung dooi bak shoot dut ping woh but gah foong chee
如果 真的可有下次
yoo gwoh jun dik hoh yau hah chee

情人們一呼一吸相愛到底 結局或同樣
ching yun moon yut foo yut kup seung ngoi do dai geet gook wak tung yeung
仍然能拖緊彼此 走絕地雪霜
ying yeen nung toh gun bei chee jau joot dei shoot sheung
如能重修好一雙 不要再想 再一刻人便缺氧
yoo nung choong sau ho yut seung but yiu joy seung joy yut huk yun been koot yeung
明知可一起 不要再獨唱
ming jee hoh yut hei but yiu joy dook cheung

情人們一呼一吸相愛到底 結局或同樣
ching yun moon yut foo yut kup seung ngoi do dai geek gook wak tung yeung
仍想將你我這幕 演得更理想
ying seung jurng nei ngoh jeh mok yeen dut gung lei seung
如能重修好一雙 不要再想 再一刻誰亦要退下場
yoo nung choong sau ho yut seung but yiu joy seung joy yut huk shooi yik yiu tooi ha cheung
多得你在場 多得我在場 天空也在場
doh dut nei joy cheung doh dut ngoh joy cheung teen hong ya joy cheung
演好這一章 呼吸太無常
yeen ho jeh yut jeung foo kup tai mo seung

credit to TVB is Cool

6 comments:

Anonymous said...

This is a beautiful song, thanks for the pinyin:)

foreverlovetvb said...

yes I agree =] and you're welcome ^^ but I have to say thanks to TVB is Cool too!!

Anonymous said...

Intense

Anonymous said...

Intense

tklsm said...

Thanks for the pinyin!

Love this song so much! I even play and sing this song on my piano ^^

Visit:
http://smay157.blogspot.com/2013/11/on-call-36-theme-song.html

for Easy Piano playing using ABC notation ^^

hong LOVE zhugui said...

hi, thanks for lyric of this song it make mi understand what is the song is about as i not very fluent in Cantonese great post ^^ btw u know the title of this song?